Search
img12
img14
img2
img10
img11

Groep 7-8

Dit is groep 7-8.

Wij zitten in het eerste lokaal in het nieuwe schoolgebouw aan de Tsjillânleane 32. Elke morgen beginnen we met 15 min. stillezen en oefent er een groepje kinderen op de computer.

Taal, spelling, lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur zijn belangrijke vakken. Met taal leren we onder andere zinsontleding, schrijven van verschillende soorten verhalen zoals een stripverhaal, fantasieverhaal, gedicht en een groepsverhaal, zijn we bezig met woordenschat en leren we hoe we moeten discussiëren, debatteren en interviewen. We werken met de methode "Taal op Maat" en voor begrijpend lezen hebben we de nieuwe methode "Grip"aangeschaft.. Gedurende de rekenlessen zijn we bezig met onderwerpen als breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingstabellen, het maken en kunnen lezen van verschillende soorten grafieken, redactiesommen en het herleiden van maten voor lengte, oppervlakte en inhoud.  We werken met rekenen einddoelgericht op de Snappet, een tablet die we niet alleen voor rekenen gebruiken maar die we ook inzetten voor andere vakken.

Tijdens de aardrijkskundelessen bestuderen we de wereld, met geschiedenis behandelen we de periode van circa 1800 tot heden en met natuur gaat het over energie, seizoenen, verpakkingen, de voedselketen, het weer en landschappen.

De methoden voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek die we gebruiken zijn: "De blauwe planeet", "Speurtocht" en "Natuniek". Mooie, moderne, aansprekende en volledige methoden die goed aansluiten op de einddoelen voor de basisschool.
Tweemaal per week gaan we gymmen. Een keer toestellen en een keer spel.

Tijdens de expressievakken wordt aandacht besteed aan tekenen, drama, handvaardigheid, muziek en dans. We werken met het programma van "Kanjertraining". Ook leren we Fries en Engels op school. We kijken daarvoor naar het programma "Tsjek!" werken met de methode "Studio F"  en hebben een complete digitale methode voor Engels door de hele school heen, "Take it easy". Juf Betty komt een keer per week. Van haar krijgen we les in geestelijke stromingen. Andere dingen die we zoal in de week doen zijn oefenen voor het verkeersexamen, nieuwskring, werkstukjes maken, tv weekjournaal kijken en werken met de kidsweekkrant.

Wij hebben natuurlijk een digibord in de klas. Hiermee kunnen de juffen nog beter uitleggen. Vooral filmpjes bekijken tijdens de zaakvakken is erg leuk en leerzaam.
Ook gaan we in groep 8 de scholen voor voortgezet onderwijs in Joure, Sneek en soms Heerenveen bezoeken. Dit kan in schoolverband of met de ouders. Begin januari wordt het even spannend. Dan doen we de LVS-Citotoetsen. School geeft advies in schoolkeuze en instapniveau, de juffen hanteren daarbij de Plaatsingswijzer. In april doen we ook nog de Cito-eindtoets.